Image: WEnde - Garzweiler - Garzweiler

Garzweiler 2020 | Abriss A61